• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej

Książki:

 

 

1. Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole : poradnik dla szkolnych liderów profilaktyki / pod red. Zbigniewa B. Gasia. -

 

Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.

 

Sygnatura: 84507, 84508-Czyt.-XX-C 5a

 

2. Bądź bezpieczny ! Nie zgub się ! : program profilaktyczny uczący sztuki przetrwania dla dzieci od 4 do 10 lat / Elżbieta Dędza. -

 

[Toruń : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Toruń], 2003.

 

Sygnatura: 82663

 

3. Budowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły : grant edukacyjny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty :czerwiec  2003 / red. Jolanta Karmolińska [i in.]. - Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2003.

 

Sygnatura: 83279, 83280-Czyt.-XXVI-7 c

 

4. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / red. Jolanta Karmolińska, Krystian Maćkowiak, Mirosława Wieczorek-Stachowicz. -

 

Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2002.

 

Sygnatura: 81585-Czyt.-XXVI-7 c

 

5. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii

 

Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2006.

 

(Diagnostyka... ; 03)

 

Sygnatura: 86862-Czyt.-XX-C-5a

 

6. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red.

 


Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akad
emii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.

 

(Diagnostyka... ; 01)

 

Sygnatura: 85216-Czyt.-XX-C-5a, 86863

 

 

7. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo

 

Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.

 

(Diagnostyka... ; 02)

 

Sygnatura: 86864-Czyt.-XX-C-5a

 

 

8. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej /

 


red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016.

 

(Biblioteka "Wychowania Na Co Dzień")

 

Sygnatura: 94134

 

 

9. Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków :

 

Wydawnictwo Rubikon, 2002.

 

Sygnatura: 83026-Czyt.-XX-C-5a

 

 

10. Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży / red. nauk. Artur Doliński. - Zielona Góra :

 

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, [2002].

 

Sygnatura: 83511-Czyt.-XX-C 5 a

 

 

11. Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole / Krystyna Kmiecik-Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo "Przegląd

 

Oświatowy", 2000.

 

(Młodzież i Przemoc ; nr 4)

 

Sygnatura: 84584-Czyt.-XX-C 5 a

 

 

12. Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Państwowa Agencja

 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2007.

 

(Biblioteka Profesjonalisty)

 

Sygnatura: 87837-Czyt.-XX-C-5a, 88838

 

 

13. Nasze dzieci i alkohol : poradnik dla rodziców / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Państwowa Agencja

 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, [200?].

 

Sygnatura: 88839

 

 

14. Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli,

 

2004.

 

Sygnatura: 83620-Czyt.-XX-C-5a, 86512

 

 

15. Profesjonalna profilaktyka w szkole : nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w

 

Lublinie]. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011.

 

(Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

 

Sygnatura: 89667

 

 

16. Profilaktyka patologii społecznych w szkole : kompendium wiedzy dla studentów i nauczycieli / Robert Poklek, Magdalena

 

Chojnacka. - Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2013.

 

Sygnatura: 91616

 

 

17. Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami / Ewa Kosińska, Barbara Zachara. - Kraków :

 

Wydawnictwo Rubikon, 2003.

 

Sygnatura: 83007-Czyt.-XX-C 5a

 

 

18. Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Instytut

 

Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 2011.

 

(Prace IPSiR UW ; t. 17)

 

Sygnatura: 89579

 

 

19. Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym : konteksty krajowe i zagraniczne / pod red. nauk. Mirosława Hanulewicza,

 

Dariusza Widelaka. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania

 


i Administracji - Opole, 2007.

 

Sygnatura: 87144

 

 

20. Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania / red. nauk. Maria Deptuła ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów

 

Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010.

 

Sygnatura: 90284

 

 

21. Profilaktyka w szkole / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006.

 

(Szkoła Dziś i Jutro)

 

Sygnatura: 85250, 85251-Czyt.-XX-C5a

 

 

22. Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczyciela / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Państwowa Agencja

 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.

 

Sygnatura: 83856-Czyt.-XX-C 5a

 

 

23. Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Zbigniew Klimek. - Jelenia Góra : cop. Zbigniew Klimek, 2008.

 

Sygnatura: 87172-Czyt.-XX-C-5 a

 

 

24. Przemoc a zdrowie psychiczne / Joanna Zbucka-Krzyżanowska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

 

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

 

Sygnatura: 88331, 88332

 

 

25. Przemoc i alkohol / Piotr Antoniak. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

 

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

 

Sygnatura: 88317, 88318

 

 

26. Przemoc na randce / Agnieszka Czapczyńska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

 

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

 

Sygnatura: 88321, 88322

 

 

27. Przemoc w rodzinie : prawo cywilne / Agnieszka Olszewska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

 

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

 

Sygnatura: 88325, 88326

 

 

28. Przemoc w rodzinie : prawo karne / Agnieszka Olszewska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

 

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

 

Sygnatura: 88327, 88328

 

 

29. Przemoc wobec osób starszych / Hanna Dąbrowiecka. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

 

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

 

Sygnatura: 88323, 88324

 

 

30. Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew

 


B. Gaś. - Lublin : Wydaw
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.

 

Sygnatura: 80638-Czyt. XX-C5

 

 

31. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna / red. nauk Bronisław Urban, Jan M. Stanik.

 


T. 1-2. - Warszawa : Wydaw
nictwo Naukowe PWN.

 

Sygnatura: 86305-T.1.-Czyt.-XX-C-5, 86306-T.2.-Czyt.-XX-C-5, 86518-T.1, 86519-T.2

 

 

32. Rodzice - ofiary przemocy / Justyna Rzytki-Sroka. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

 

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

 

Sygnatura: 88329, 88330

 

 

33. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla

 

dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2003.

 

Sygnatura: 83426-Czyt.-XX-C 5a

 

 

34. Szkolny program profilaktyki : istota, konstruowanie, ewaluacja : poradnik metodyczny / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa :

 

Ministertwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003.

 

Sygnatura: 84114, 84115-Czyt.-XX-C-5a

 

 

35. Szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

 


"Żyj zdrowo i szczęśliwie" / Barbara Anioł [i in.]. - Toruń : Wydaw
nictwo BEA - BLEJA s.c., 2003.

 

Sygnatura: Pd-5540-Czyt.-XX-C 5a

 

 

36. Świadkowie przemocy / Piotr Antoniak. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

 

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

 

Sygnatura: 88319, 88320

 

 

37. Teoretyczno - metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne / Artur Doliński,Grażyna Gajewska, Elżbieta

 

Rewińska. [Z.] 7. - Zielona Góra : Wydawnictwo PEKW "GAJA", 2004.

 

(Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów)

 

Sygnatura: 85015-Czyt.-XX-C 5a

 

 

38. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : ( rozpoznawanie i przeciwdziałanie ) : praca zbiorowa / pod red. Anny

 

Nowak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000.

 

Sygnatura: 78761

 

 

39. Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. -

 

Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.

 

Sygnatura: 85713, 85970

 

 

40. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J.

 

Jeffries McWhirter [i in.] ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj, Krzysztof Mazurek. - Warszawa : Wydawnictwo

 

Edukacyjne Parpamedia, 2008.

 

Sygnatura: 88837-Czyt.-XX-C 5a

 

 

41. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych /


J.
Jeffries McWhirter [i in.] ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja

 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, 2001.

 

Sygnatura: 81478, 81479, 85539

 

 

42. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : Wydawnictwo

 

Akademickie "Żak", cop. 2003.

 

Sygnatura: 83677, 83678-Czyt.-XX-C-5, 85615, 85616

 

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 

1. ,,PRAKSEOLOGIA walki'' w polskiej profilaktyce lat dziewięćdziesiątych / Krzysztof

 


A. Wojcieszek // Remedium. - 2003, nr 12, s.8-10

 

 

2. ,,UNPLUGGED'' - program profilaktyki uzależnień dla gimnazjum / Anna Borkowska // Wychowanie na co Dzień. -


2013, nr 10-11, s.26-28

 

 

3. 6 ZADAŃ dyrektora szkoły / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 7-8, s.36-37

 

Zadania w zakresie profilaktyki.

 

 

4. ABC programów profilaktycznych / Agnieszka Górecka // Remedium. - 2012, nr 3, s.16-17

 

 

5. ABC programów profilaktycznych / Agnieszka, Górecka // Remedium. - 2012, nr 4, s.16-17

 

 

6. BILANS dziesięciolecia - relacja z konferencji ,,Procedury interwencyjno-profilaktyczne

 


w sytuacjach kryzysowych w szkole'' / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 12, s.18-21

 

 

7. OBRA - to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2002, nr 1, s.47-49

 

 

8. FELIETON rocznicowy ,,Trzy miłości'' / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2003, nr 12,

 


s.30-31

 

 

9. INTERWENCJA w szkole / Anna Borucka, Katarzyna Kocoń // Remedium. - 2003, nr 7-8,

 


s.10-13

 

 

10. JAK reagujemy na przemoc na Śląsku / Anna Chęć, Alina Kula // Niebieska Linia - 2015,

 


nr 4, s.21–23

 

 

11. JAK się do tego zabrać? : jak opracowywać i nadzorować szkolny program profilaktyki / Józef Pielachowski // Edukacja

 

Medialna. - 2003, nr 1, s.9-11

 

 

12. KIEDY uczeń zawini : wdrażanie procedur postępowania w trudnych przypadkach / Anna Katarzyna Kiełczewska // Sedno.

 

- 2010, nr 2, s.6-11

 

 

13. KOMUNIKACJA kryzysowa : uwaga! głos zabierze dyrektor / Mikołaj Janic // Sedno. - 2010,

 


nr 2, s.30-34

 

 

14. KRYZYS profilaktyki / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2002, nr 7-8, s.1-4

 

 

15. KULTURA szkoły a zachowania ryzykowne uczniów / Krzysztof Ostaszewski // Edukacja. - 2014, nr 1, s.14-24

 

 

16. LUDZIE nie muszą mieć nakazu reagowania, żeby reagować / Janusz Zawiła-Niedźwiedzki ; rozm. Krzysztof Tarka // Sedno. -

 

2010, nr 2, s.12-14

 

 

17. LUDZIE są najważniejsi / Piotr Jabłoński ; rozm. Janina Węgrzec ka-Giluń // Remedium - 2015, nr 7-8, s.10-14

 

 

18. MIĘDZY profilaktyką a wychowaniem / Katarzyna Leśniewska // Głos Pedagogiczny. - 2012,

 


nr 9, s.14-17

 

 

19. MŁODZIEŻOWE programy rówieśnicze / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2003, nr 4, s.8-9

 

 

20. MŁODZIEŻOWE programy rówieśnicze / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2003, nr 3, s.1-3

 

 

21. O PROFILAKTYCE w XXI wieku / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2001, nr 1, s.2-3

 

 

22. ODDZIAŁYWAĆ skutecznie / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2003, nr 12, s.40-42

 

 

23. OTWARTA szkoła : profilaktyka przez aktywizację / Maciej Żytno // Wychowawca. - 2003,

 


nr 12, s.12-13

 

 

24. PATOLOGIE społeczne młodzieży / Ewa Sowa // Wychowawca. - 2009, nr 12, s.22-23

 

 

25. PORAŻKI w szkoleniach / Leszek Trzaska // Remedium. - 2000, nr 6, s.4-6

 

 

26. PROFILAKTYKA a różnorodność ryzyka / Halina Sęk // Remedium. - 2003, nr 5, s.13-15

 

 

27. PROFILAKTYKA a wychowanie / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 1, s.6-7

 

 

28. PROFILAKTYKA dla klasy / Leszek Trzaska // Remedium. - 2000, nr 7-8, s.18-21

 

 

29. PROFILAKTYKA i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -

 

2002, nr 9, s.16-19

 

 

30. PROFILAKTYKA społeczna w Polsce - skansen czy fabryka przyszłości? / Jerzy Siczek // Remedium. - 2003, nr 6, s.16-17

 

 

31. PROFILAKTYKA uzależnień a rzeczywistość szkolna / Grażyna Myszka // Wychowawca. - 2003, nr 12, s.11

 

 

32. PROFILAKTYKA uzależnień behawioralnych w rodzinie / Karolina Van Aere, Kinga Sochocka ; rozm. Joanna Sakowska //

 

Remedium. - 2016, nr 7/8, s.41-26

 

 

33. PROFILAKTYKA uzależnień w obszarze zainteresowań województwa-pomorskiego / Janina Malinowska, Monika Tańska //

 

Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7-8, s.6-9

 

 

34. PROFILAKTYKA w reformach - ostatnie poprawki / Marta Mosiewicz // Remedium. - 1999,

 


nr 3, s.9

 

 

35. PROFILAKTYKA w szkole / Joanna Szymańska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s.12-13

 

 

36. PROFILAKTYKA w szkole / Joanna Szymańska // Remedium. - 2002, nr 7-8, s.9-12

 

 

37. PROFILAKTYKA w szkole i środowisku / Hanna Ryłkę // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s.12-16

 

 

38. PROFILAKTYKA w szkolnictwie specjalnym / Joanna Sikora // Remedium. - 2002, nr 6, s.8-9

 

 

39. PROGRAM NIE! dla przemocy TAK! dla kultury / Agnieszka Golach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2,

 

s.42-44

 

 

40. PROGRAM profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska,

 

Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003,

 


nr 1, s.20-26

 

 

41. PROGRAMY oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w woj. śląskim / Justyna

 

Czerwińska // Niebieska Linia - 2015, nr 4, s.21-23

 

 

42. PROGRAMY profilaktyczne wczoraj, dziś i jutro / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2003, nr 12, s.1-3

 

 

43. PROJEKT SPAŃ : nauka i kształcenie dla profilaktyki / Krzysztof Ostaszewski // Remedium - 2015, nr 7-8, s.8-9

 

 

44. PRZEDE wszystkim profilaktyka : założenia i rzeczywistość / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003, nr 2 dud.,

 

s.13-15

 

 

45. RODZICE i profilaktyka / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2002, nr 1, s.18-19

 

 

46. RODZINA z problemem uzależnień / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10-11, s.20-23

 

 

47. ROLA pełnomocnika zarządu gminy do spraw zapobiegania patologiom społecznym / Małgorzata Maksymowicz, Maciej

 

Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 1999, nr 4, s.53-55

 

 

48. ROLE rodzicielskie a zachowania ryzykowne dziecka / Karolina Van Aere, Kinga Sochocka // Remedium. - 2016, nr 7/8, s.21-23

 

 

49. RUCH Czystych Serc - ,,Daj siebie innym'' / Małgorzata Litkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10-11, s.4-6

 

 

50. RYTUAŁY rodzinne w profilaktyce / Mira Preisner // Remedium. - 2008, nr 11, s.24-25

 

 

51. SAPER czyli jak rozminować agresję: program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-2 gimnazjum oraz klasy 1 szkoły

 

ponadgimnazjalnej / Renata Nez, Wojciech Słonina. - Kraków, 2002 // Wychowawca. - 2002, nr 10, s.9

 

52. SCENARIUSZ zajęć profilaktycznych / Beata Iłowska // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s.46-47

 

 

53. SPOŁECZNE inicjatywy na rzecz przeciwdziałaniu uzależnieniom / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 2002,

 

nr 10-11, s.3-4

 

 

54. STRATEGIE / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 3, s.8-9

 

 

55. STRATEGIE w profilaktyce / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 1, s.16-17

 

 

56. SYSTEMOWE podejście do profilaktyki / Hanna Ryłkę // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s.3-8

 

 

57. SZKOLNE programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2,

 

s.13-17

 

 

58. SZKOLNY program profilaktyki / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s.10-13

 

 

 

59. SZKOLNY program profilaktyki : Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim / Teresa Pokusa, Jolanta Połeć, Dorota Gibała //

 

Wychowawca. - 2003, nr 4, s.24-27

 

 

 

60. SZKOLNY program profilaktyki po roku doświadczeń / Joanna Szymańska // Remedium. - 2003, nr 12, s.38-39

 

 

61. SZKOLNY Program Profilaktyki po roku doświadczeń / Mira Prajsner // Remedium. - 2003,

 


nr 11, s.8-9

 

 

62. SZKOLNY program profilaktyki w prawie oświatowym / Magdalena Wardyńska-Ziółek // Remedium. - 2003, nr 1, s.22-24

 

 

63. SZKOŁA jako miejsce oddziaływań profilaktycznych / Bogusława Bukowska, Joanna Szymańska // Remedium. - 2014, nr 10,

 

 

s.1-4

 

 

64. ŚWIETLICE socjoterapeutyczne w Częstochowie / Anna Róg // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s.52

 

 

65. TEATRY profilaktyczne / Joanna Szymańska // Remedium. - 2003, nr 6, s.6-7

 

 

66. TEORIE psychologiczne w praktyce profilaktycznej / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Remedium. - 2003, nr 12, s.36-37

 

 

67. UCZEŃ trudny - skuteczne metody interwencji / Hanna Warecka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10-11 dod., s.I-IV

 

 

68. WAKACYJNE umowy z dziećmi : rozmowa z..., autorką programów profilaktyki społecznej / Agnieszka Arendarska ;

 

rozm. B. J.K // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s.8-11

 

 

69. WARUNKI i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce / Czesław J.

 

Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2001, nr 4, s.14-19

 

 

70. WIEŚ i miasto / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2001, nr 1, s.22-24

 

 

Profilaktyka w mieście i na wsi.

 

 

71. WILCZE doły / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2000, nr 6, s.2-3

 

 

Działania profilaktyczne.

 

 

72. WOKÓŁ szkolnego Programu Profilaktyki / Iwona Flajszok, Katarzyna Kuźnik // Remedium. - 2003, nr 11, s.22-23

 

 

73. WYCHOWAWCZY program profilaktyczny / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska // Wychowawca. - 2002, nr 10, s.22-23

 

 

74. ZANIM dojdzie do przestępstwa - współpraca szkoły z policją / Karolina Makos ; rozm. Bolesław Stefaniak // Sedno. - 2010, nr 2,

 

s.12-14

 

 

75. ZAPOBIEGANIE patologii młodzieży : studium przypadku / Magdalena Duszczyk // Polityka Społeczna. - 2001, nr 3, s.33-36

 

 

76. ZAPOBIEGANIE ryzykownym zachowaniom - elementarz profilaktyki / Joanna Szymańska // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s.6-11

 

 

77. ZAPOBIEGANIE zjawiskom patologii wśród młodzieży : informacja NIK // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2,

 

s.19-24

 

 

78. ZAWRÓCIĆ z drogi na dno / Elżbieta Potempska // Remedium. - 2003, nr 2, s.18-19

 

Koncepcja działań profilaktycznych wobec zagrożonej demoralizacją młodzieży.

 

 

79. ZDROWY styl życia : program profilaktyczny dla pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych / Paweł Borowiecki // Wychowawca

 

 

- 2015, nr 9, s.23-28

 

 

80. ZINTEGROWANY model profilaktyki społecznej : przyczynek do dyskusji / Arkadiusz Żukiewicz // Wychowanie na co Dzień. -

 

2014, nr 1, s.34-38

 

 

81. ZNALEŹĆ alternatywę dla zachowań problemowych / Joanna Szymańska ; rozm. Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. -

 

2012, nr 10, s.10-14

 

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

 

CDN-PBP w Lesznie

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno