• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Starość – czas naszego życia

(Zestawienie ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

Książki:

 

1. Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska.- Warszawa : Difin, 2015.

(Engram)

Sygnatura: 93209-Czyt. IX A1

 

2. Aktywność ludzi starszych : na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych / red. Małgorzata Dzięgielewska, Olga Czerniawska.- Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, 2000.

Sygnatura: 85459

 

3. "Aktywność pozazawodowa 50+" : konferencja naukowa : jubileusz X lecia UTW : biuletyn / [zespół red. w skł. Barbara Kaczmarek et al.] ; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie.- Leszno : Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2008.

Sygnatura: 90384-Czyt. XXVI 7 a

 

4. Aktywny senior : zbiór gier rekreacyjnych dla osób starszych / Jan Strugarek, Jakub Wieczorek.- Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2010.

Sygnatura: 89037

 

5. Alzheimer : podręcznik pierwszej pomocy / Margot Unbescheid ; przeł. Monika Dobija.- Poznań : Wydaw. Pol. Prowincji Dominikanów "W drodze", 2010.

Sygnatura: 88908

 

6. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu / Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.- Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007.

Sygnatura: 86134

 

7. Choroba Alzheimera : patogeneza, diagnostyka, leczenie / Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek, Joanna Rymaszewska.- Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002.

Sygnatura: 84614

 

8. Choroby otępienne : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Leszka.- Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003.

Sygnatura: 84615

 

9. Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert.- Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006.

Sygnatura: 85445-Czyt.-IX-A

 

10. Demencje wieku podeszłego : patomechanizm i strategia leczenia / Wanda Dobryszycka, Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek.- Wrocław : Wydaw. Continuo, 2004.

Sygnatura: 84617

 

11. Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk.- Warszawa : Difin, 2015.

Sygnatura: 93560-Czyt. XX H

 

12. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Sygnatura: 89594

 

13. Etos starości w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Norbert Pikuła.- Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2011.

Sygnatura: 89544

 

14. Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Sygnatura: 90178

 

15. Fizjologia żywienia ludzi w wieku podeszłym / Światosław Ziemlański.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1980.

(Problemy Naukowe Współczesności)

Sygnatura: 40554

 

16. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska.- Wyd. 1-6 dodruk- Warszawa : Wydaw. lekarskie PZWL, 2014

Sygnatura: 93100

 

17. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota.- Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, cop. 2004.

(Prace Monograficzne ; 396)

Sygnatura: 85956-Czyt.-IX-A, 86432

 

18. Grupa ryzyka na rynku pracy : poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+ / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając.- Warszawa : Difin, 2012.

(Engram)

Sygnatura: 90067

 

19. Jak przełamać strach przed komputerem / Marek Krawiec ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.- Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011.

Sygnatura: 89984

 

20. Jak się nie nudzić na emeryturze? : poradnik emeryta i rencisty / Stanisław Mędak.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2010.

Sygnatura: 88451

 

21. Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2015.

Sygnatura: 93454

 

22. Mowa ludzi u schyłku życia / Waldemar Tłokiński.- Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.

Sygnatura: 68411

 

23. Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. Randall W. Engle [i in.] ; tł. Ewa Czerniawska.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN : Academica Wydaw. SWPS, 2006.

(Nowe Tendencje w Psychologii)

Sygnatura: 86304

 

24. Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2015.

Sygnatura: 93568

 

25. Pamiętaj o swojej starości : materiały z konferencji naukowej "Starość w młodości - młodość w starości" / pod red. nauk. Stanisława Rogali ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.- Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011.

(Monografie i Opracowania)

Sygnatura: 89663

 

26. Patrząc na starość : praca zbiorowa / pod red. Honoraty Jakubowskiej, Alicji Raciniewskiej, Łukasza Rogowskiego.- Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2009.

(Socjologia ; nr 63)

Sygnatura: 89046

 

27. Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Norbert G. Pikuła.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

Sygnatura: 93384

 

28. Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych / red. nauk. Adam A. Zych ; aut. tego zbioru Katarzyna Białożyt [et al.].- Łask : Over Group, 2012.

Sygnatura: 90408

 

29. Praktyczna psychogeriatria : rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym / Tomasz Sobów.- Wrocław : Wydaw. Continuo, 2010.

Sygnatura: 89149

 

30. Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska.- Warszawa : Difin, 2011.

(Engram)

Sygnatura: 89387, 89604

 

31. Problemy walki z ubóstwem w krajach rozwiniętych / Krystyna Gutkowska, Barbara Tryfan.- Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011.

Sygnatura: 89605

 

32. Przemoc wobec osób starszych / Hanna Dąbrowiecka.- Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88323, 88324

 

33. Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości / Celina Timoszyk-Tomczak, Beata Bugajska.- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.

(Rozprawy i Studia ; t. (903) 829)

Sygnatura: 90148

 

34. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra Błachino.- Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 2006.

Sygnatura: 85399, 85400-Czyt.-XXV-B

 

35. Psychologia starzenia się i starości / Maria Susłowska.- Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.

Sygnatura: 66519, 66520

 

36. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2011.

Sygnatura: 89240-Czyt.-XXV-B

 

37. Ryzyko ubóstwa osób starszych / Grażyna Bukowska, Grzegorz Kula, Leszek Morawski.- Warszawa : CeDeWu, 2011.

Sygnatura: 89607

 

38. Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : dorosłość i starość : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania / red. tomu Agata Matysiak-Błaszczyk, Jerzy Modrzewski, Dorota Sipińska.- Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Leszno, 2011.

Sygnatura: 88939-Czyt.-IX-A-2

 

39. Specyfika rozwoju człowieka dorosłego : procesy, struktury, mechanizmy rozwoju / red. nauk. Alina Kałużna-Wielobób.- Toruń : Adam Marszałek, 2015.

Sygnatura: 93553

 

40. Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.- Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2013.

(Problemy Pracy Socjalnej)

Sygnatura: 91721

 

41. Starość w perspektywie studiów pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Astrid Tokaj.- Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2008.

(Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie)

Sygnatura: 87279-Czyt.-IX-A

 

42. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk.- Lublin : Wydaw. KUL, cop. 2006.

Sygnatura: 86084, 86085-Czyt.IX-A

 

43. Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika.- Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2002.

Sygnatura: 85071

 

44. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2006.

Sygnatura: 86041, 86042-Czyt.-IX-A, 87119

 

45. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk.- Wrocław : Wydaw. Continuo, 2010.

Sygnatura: 88863

 

46. Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Jacek Śniecińsk, cop. 2013.

Sygnatura: 91731

 

47. Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska.- Warszawa : Difin SA, 2012.

(Engram)

Sygnatura: 90149

 

 

opracowała Katarzyna Zimny

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno