• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Problemy Oświaty i Wychowania

O ocenianiu na lekcjach wychowania fizycznego

 

Od 1 września 2015r. nauczyciele wychowania fizycznego realizują zadania z podstawy programowej według nowego rozporządzenia MEN dotyczącego oceniania ucznia na lekcjach wychowania fizycznego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. W sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 843) oraz na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.).

Niestety znawcy problemu biją na alarm w związku ze zmniejszającym się zainteresowaniem uczniów aktywnością ruchową na zajęciach wychowania fizycznego. Uczniowie ewidentnie unikają zajęć ruchowych zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych (raporty NIK – na lekcjach wychowania fizycznego z różnych powodów nie ćwiczy 30% uczniów szkół ponadgimnazjalnych,23% uczniów w gimnazjach i 15% uczniów szkół podstawowych).

Dlatego nowe rozporządzenie ograniczyło do minimum przypadki zwalniania ucznia przez dyrektora szkoły ze wszystkich rodzajów aktywności fizycznej poprzez opinię lekarza. Teraz dyrektor szkoły zwalnia ucznia tylko częściowo z określonych ćwiczeń (chyba ,że opinia lekarska stanowi inaczej ).Rolą nauczyciela wychowania fizycznego jest dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny kwalifikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza.

Zmianie uległ również sposób oceniania uczniów podczas samych zajęć wychowania fizycznego. Nauczyciel od września 2015 roku bierze pod uwagę, oceniając ucznia, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, również systematyczność udziału ucznia w zajęciach, zaangażowanie oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz promowania szeroko rozumianej kultury fizycznej (uczestnictwo i aktywność w konkursach sportowych, turniejach sportowych, także jako organizator, a nie tylko uczestnik).

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015r. daje także możliwość dyrektorom szkół na wprowadzenie ocen opisowych na lekcjach wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym. Zatem nauczyciel wychowania fizycznego ma szansę ocenić ucznia za jego postępy w sprawności , umiejętnościach i wiadomościach w sposób opisowy.

 

Czy zatem mijający rok szkolny 20015/2016 zmienił sposób kształtowania się postaw zarówno nauczycielskich jak i uczniowskich podczas lekcji wychowania fizycznego? Czy uczniowie przestali unikać nudnych lekcji, kryjąc się za zwolnieniem lekarskim?

Wydaje się , że po jednym roku trudno mówić o radykalnych zmianach. Z pewnością jest to proces długofalowy. Zdecydowanie nauczyciele mają obowiązek inaczej postrzegać ucznia i jego możliwości ruchowe. Powinni stale i ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną w zakresie przedmiotu, promować aktywność ruchową i wiedzę na jej temat. Rolą nauczyciela jest włączanie słabszych uczniów do szkolnych i pozaszkolnych projektów związanych z aktywnością fizyczną i wiedzą na temat zdrowotnych aspektów cyklicznej aktywności ruchowej.

Nauczyciele bezwzględnie zobligowani są do zaprzestania oceniania według tzw. „tabelek”, czyli nie jak szybko, czy jak daleko, lecz czy uczeń włożył maksimum wysiłku w to co robił i czy był w zadanie zaangażowany. Efekty na pewno przyjdą.

Czasami małe cele mogą stać się spełnieniem wielkich idei. Jeśli zatem w całym cyklu kształcenia ucznia nauczyciel wychowania fizycznego sprawi, że jego wychowanek w życiu dorosłym będzie aktywnie spędzał czas wolny, jeżdżąc na rowerze, rolkach, łyżwach, biegając, to będzie to ogromny sukces pedagogiczny nauczycieli i szkoły. To zadanie stawiane też przed nauczycielami wychowania fizycznego może w przyszłości podnieść jakość życia i zdrowie dziś młodego pokolenia.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno