INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Obrazek

Grant ORE

Projekt edukacyjny “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego przez kadrę Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty” i realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02 10-00-0008/20-00 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całościowy program szkoleń został podzielony na 12 modułów, z których lider i trenerzy realizują całość a pozostali nauczyciele i nauczycielki min. 5, z czego moduł nr 3 oraz nr 6 są obowiązkowe.

Moduł 1. - Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
Moduł 2. - Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
Moduł 3. - Metodyka edukacji zdalnej; (obowiązkowy)
Moduł 4. - Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
Moduł 5. - Narzędzia edukacji zdalnej;
Moduł 6. - Zintegrowana Platforma Edukacyjna; (obowiązkowy)
Moduł 7. - MS Teams;
Moduł 8. - Zoom;
Moduł 9. - Google Meet;
Moduł 10. - Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
Moduł 11. - Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
Moduł 12. - Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli konsultantów, doradców i bibliotekarzy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, którzy realizują szkolenia nt. edukacji zdalnej oraz wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji online. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość.

Planowane działania

 • W ramach projektu grantowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie będzie realizowało następujące zadania:
 • Szkolenia dla kadry CDN w Lesznie.
 • Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli województwa wielkopolskiego z powiatów: kościański, gostyński, rawicki oraz miasto Leszno.
 • Opracowanie dwóch pakietów materiałów dydaktycznych zawierających m.in. scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli i uczniów.

Adresaci projektu
Kadra Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, a poprzez udzielenie wsparcia – nauczyciele szkół oraz przedszkoli województwa wielkopolskiego z powiatów: kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego oraz miasta Leszno.

Planowane wyniki projektu
 • 246 uczestników objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, którzy rozwinęli kompetencje w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania edukacją zdalną;
 • 229 nauczycieli ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość;
 • 17 pracowników placówki doskonalenia nauczycieli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość;
 • 2 pakiety materiałów dydaktycznych przygotowanych dla nauczycieli;
 • 1 placówka doskonalenia nauczycieli, która wdrożyła działania doradcze i konsultacyjne w zakresie kształcenia na odległość oraz została doposażona w sprzęt w ramach przedsięwzięcia grantowego.

Informacje o projekcie
Czas trwania projektu: od 1 sierpnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Wartość projektu: 33 929,40zł
Lider projektu: Edyta Zarembska-Marciniak,
e-mail: zarembska-marciniak@cdn.leszno.pl
Koordynator projektu: Anna Dylak, kontakt: 65 529 90 62 w. 32, e-mail: dylak@cdn.leszno.pl,
biuro projektu: ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno, parter/pokój nr 3.

Rekrutacja
Regulamin udziału w projekcie Załączniki do Regulaminu:
 • Zał. nr 1 - Formularz rekrutacyjny
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. danych osobowych
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu
 • Zał. nr 4 - Formularz rezygnacji z udziału w projekcie grantowym
 • Zał. nr 5 - Wzór protokołu rekrutacji