INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obraz

Pracownię stanowi zespół nauczycieli konsultantów różnych specjalności zajmujący się na co dzień organizowaniem form doskonalenia zawodowego  oraz  inicjowaniem działań w obszarze projektowania wsparcia edukacyjnego dla środowiska pedagogicznego w regionie.

Głównym zadaniem zespołu jest programowanie i organizacja form doskonalenia dla  nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej w nawiązaniu do kierunków polityki oświatowej państwa, wytycznych organu prowadzącego oraz zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych nauczycieli.  

Nasza aktywność edukacyjna ukierunkowana jest na współpracę z licznymi  instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach zawartych porozumień oraz w toku realizowanych przedsięwzięć tj. projekty  edukacyjne, konkursy dla szkół, konferencje naukowe.

Działania grupy konsultantów są silnie zorientowane na zmieniające się potrzeby edukacyjne środowiska pedagogicznego w regionie oraz sukcesywnie dostosowywane do aktualnej sytuacji w oświacie i zmian w prawie oświatowym.

Analiza potrzeb edukacyjnych, którą prowadzimy całorocznie, sprawia, iż współtwórcami naszych propozycji  edukacyjno-szkoleniowych w sferze merytorycznej oraz formalnej są nauczyciele i kadra kierownicza placówek oświatowych.

W procesie organizacji i programowania  rożnych form wsparcia edukacyjnego oferujemy nauczycielom:

 • kursy doskonalące umiejętności i kompetencje,
 • kursy do samodzielnego studiowania na platformie online,
 • warsztaty metodyczne,
 • szkolenia dla rad pedagogicznych,
 • konsultacje indywidualne i grupowe,
 • konferencje,
 • webinaria,
 • konkursy dla szkół i placówek oświatowych,
 • seminaria,
 • projekty edukacyjne oraz inne formy wskazane przez odbiorców naszych usług. 

Proponowane przez  nauczycieli konsultantów formy szkoleniowe organizowane są  w  trybie stacjonarnym, zdalnym oraz hybrydowym w zależności od zmieniającej się sytuacji w kraju, oświacie oraz potrzeb klientów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkół i przedszkoli organizujemy tzw. systemowe wspomaganie wychowawców klas w realizacji tematycznych spotkań z rodzicami uczniów. Tym samym wspieramy szkoły i przedszkola w realizacji działań   z obszaru profilaktyki zagrożeń lub promocji zdrowia opierając swe działania na rekomendowanych programach profilaktycznych.

Działalność szkoleniową realizujemy w oparciu o wieloletnią wiedzę, pozyskane kompetencje i doświadczenie oraz bogatą praktykę zawodową w wielu zakresach tj.:

 •  języki obce,
 •  technologie informacyjne,
 •  przedmioty zawodowe oraz zmiany  w kształceniu zawodowym,
 •  przedmioty artystyczne,
 •  edukacja europejska,
 •  problematyka wychowawcza,
 •  praca nauczyciela w formach pozaszkolnych,
 •  pomoc psychologiczno-pedagogiczna z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 •  kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 •  prawo oświatowe i zarządzanie oświatą,
 •  nauczycielskie prawo pracy ,
 •  sprawowanie nadzoru pedagogicznego i ewaluacja,
 •  awans zawodowy i rozwój nauczycieli,
 •  podstawa programowa wychowania przedszkolnego  i kształcenia ogólnego,
 •  profilaktyka  promocja zdrowia.

 

W trosce o to, by nasz oferta była zróżnicowana i bogata kadrę szkoleniową pracowni  stanowią nie tylko konsultanci CDN w Lesznie. By precyzyjniej odpowiadać na potrzeby środowiska pedagogicznego do współpracy zapraszamy trenerów, specjalistów różnych dziedzin pokrewnych edukacji  oraz ekspertów spoza ośrodka.

Zapraszamy do kontaktu!