INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komunikaty, informacje szczegółowe dla uczestników szkoleń

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

1.      Szkolenia w ramach w/w grantu ORE są szkoleniami bezpłatnymi.

2.      Szkolenia są przeznaczone dla nauczycieli szkół, przedszkoli; różnych etapów edukacyjnych z rejonu Wielkopolski.

3.      Uczestnik szkoleń online w ramach grantu ORE zobowiązuje się do:

  • wzięcia udziału w 5 z 12 modułów ( 2 obowiązkowe, 3 dowolnie wybrane)
  • zapoznania się z dokumentem: Regulamin Udziału w Projekcie,
  • dokonania elektronicznej rejestracji na każdy z wybranych modułów,
  • dostarczenia do CDN kompletu podpisanych dokumentów rejestracyjnych.

4.      Szkolenia odbywają się w trybie online na platformie zdalnej ZPE.

5.       Uczestnik otrzymuje drogą poczty elektronicznej dostęp na okres 30 dni do platformy zdalnej ZPE, w ramach danego modułu; do materiałów i treści merytorycznych opracowanych przez ORE wzbogaconych o treści zamieszczone przez prowadzących szkolenia, ekspertów CDN w Lesznie.

6.      Prowadzący szkolenie informują uczestnika, drogą poczty elektronicznej, o wyznaczonym czasie swojej aktywności szkoleniowej na platformie ZPE w ramach danego modułu szkolenia oraz ofercie działań konsultacyjno-doradczych.

7.      Szkolenia w poszczególnych modułach będą uruchamiane w różnych terminach dla poszczególnych grup szkoleniowych od września 2021 do lutego 2022r.

8.      Brak informacji i komunikatów dot. realizacji szkoleń w ramach grantu ORE w poczcie elektronicznej oznacza, że szkolenie w ramach danego modułu lub grupy szkoleniowej nie zostało jeszcze udostępnione.

9.      Szkolenia są kolejno udostępniane uczestnikom zgodnie  harmonogramem grup (od  września 2021 do lutego 2022). 

10.   Informacje o terminie uruchomienia szkolenia w ramach danego modułu otrzymuje każdy zakwalifikowany uczestnik na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym wraz z linkiem aktywacyjnym do platformy ZPE. (W poczcie elektronicznej należy przeglądać zakładki tj: SPAM, OFERTY, POWIADOMIENIA, w których mogą lokować się treści i informacje mailowe z CDN Leszno)

11.   Link aktywacyjny do platformy ZPE przesłany do uczestnika drogą mailową jest aktywny 3 dni. W tym czasie należy dokonać pierwszej rejestracji na platformie ZPE. Kolejnych wejść można dokonać w późniejszym czasie.

12.   W przypadku braku aktywacji uczestnika na platformie ZPE w wyznaczonym czasie uczestnik otrzymuje drogą mailową ponowny dostęp od prowadzącego szkolenie.

13.   Aktywność szkoleniowa uczestników jest, zgodnie z wymogami grantu ORE,  monitorowana przez prowadzących szkolenia w ramach danego modułu.

14.   Zadaniem prowadzących jest:

  • udostępnienie szkolenia w ramach danego modułu uczestnikom,
  • udzielanie informacji, odpowiedzi na pytania dot. treści szkolenia,
  • monitorowanie, pomoc i wsparcie w  aktywności szkoleniowej uczestnika,
  • prowadzenie działań konsultacyjno-doradczych (wg potrzeb uczestników) z wykorzystaniem komunikatora ZPE, poczty elektronicznej.

15.  W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących aktywności szkoleniowej uczestnika na platformie ZPE w wybranym module należy skontaktować się z prowadzącym dany moduł szkoleniowy (po otrzymaniu od prowadzącego pierwszej informacji drogą mailową).

16.  Kontakt z prowadzącym szkolenie można uzyskać korzystając z komunikatora ZPE , drogą poczty elektronicznej lub tel. (za zgodą prowadzącego)

17.  Lista osób prowadzących szkolenia oraz działania konsultacyjno-doradcze w ramach danego modułu znajduje się  poniżej.
Link do listy prowadzących

18.   W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji można skontaktować się z Biurem Projektu CDN pokój nr 3 lub tel 065 52990 62 wew. 31  lub 32 lub liderem grantu ORE: p. Edytą Zarembską-Marciniak
kontakt: zarembska-marciniak@cdn.leszno.pl

19.   Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymuje uczestnik po odbytym szkoleniu oraz wypełnieniu ankiety pre-post w ramach danego modułu. Zaświadczenie zostanie wygenerowane na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

20.  Uczestnik, który podejmuje decyzję o rezygnacji ze szkoleń w ramach grantu ORE zobowiązany jest do przesłania formularza rezygnacji z udziału do CDN w Lesznie.


Wsparcia technicznego uczestnikom grantu ORE udzielają:


Aleksander Ciemnoczołowski: tel. 65 5299062 wew. 31

pon-piątek w godz. 10.00-16 00 lub: ciemnoczolowski@cdn.leszno.pl


Kamil Prozorowski: prozorowski@cdn.leszno.pl

(W kontakcie mailowym prosimy podać kontakt tel.)