• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Adresaci:
nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, w tym sportowych i z oddziałami sportowymi, branżowych I stopnia i szkołach ponadgimnazjalnych, zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w szkołach sportowych, a także trenerzy i instruktorzy sportu  w ww. szkołach województwa wielkopolskiego

W imieniu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszamy na szkolenie realizowane w ramach grantu WKO:  

Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje, pod swoim patronatem, Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą # Pan Tadeusz.

W konkursie docelowo wezmą udział uczniowie szkół z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych DEiN UMWW w Poznaniu (Leszno, Poznań, Konin, Kalisz i Piła). Koordynatorem przedsięwzięcia jest CDN w Lesznie.

Serdecznie zapraszamy Przedszkola, Szkoły i Nauczycieli do wzięcia udziału w trzeciej edycji Konkursów o tytuł: Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku.
 
Celem konkursu jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształcących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
Konkurs Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją pasją i pracą mobilizują innych do działania, posiadają szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.
UWAGA!!! Termin nadsyłania wniosków upływa 31 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem
 

Adresat:
nauczyciele szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego

Cele:
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie  wykorzystania nowych technologii, w tym zasobów Internetu i tablic/monitorów interaktywnych w czasie zajęć dydaktycznych

Lokalizacja: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła

Program:
Część wykładowa:

 1. Zagadnienia technologii sieciowych i dostępu do Internetu
  •    Rodzaje sieci: LAN i WAN
  •    Czynniki decydujące o dobrej pracy sieci
  •    Profesjonalna infrastruktura informatyczna w szkole
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 2. Wydajność Internetu w szkole a płynny dostęp do edukacyjnych zasobów cyfrowych
  •    Portale z zasobami edukacyjnymi
  •    Wykorzystanie w procesie lekcyjnym quizów on-line
  •    Interaktywne zasoby webowe do budowy ćwiczeń on-line na tablice interaktywne
  •    Narzędzia komunikacyjne w chmurze MS Office 365
  •    Wykorzystanie darmowych narzędzi Chmury Google i MS Office 365 w pracy zespołowej on-line
  •    Przegląd nowości w software dydaktycznym
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 3. Perspektywy dla infrastruktury sieciowo-sprzętowej w szkolnictwie
  •    Obecne kierunki zmian dostępu do Internetu w placówkach edukacyjnych
  •    Urządzenia mobilne w edukacji
  •    Idea BYOD (Bring Your Own Device)
  •    Pojawienie się nowych urządzeń cyfrowych w szkołach
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 4. Korzystanie z zasobów cyfrowych on-line w czasie lekcji
  •    System kontroli dostępu do sieci
  •    Zabezpieczenie sieci przed treściami niepożądanymi
  •    Ochrona antywirusowa urządzeń
  •    Netykieta – zasady korzystania z sieci
  •    Modele wykorzystania technologii w pracy z uczniem
  •    Przygotowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT
  •    Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem nowych technologii
  •    Nowe technologie aktywnym środowiskiem pracy ucznia.
  •    Dzielenie się doświadczeniem

Część warsztatowa:
Projektowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK i „Aktywnej tablicy”

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

Cena: 13 zł

Rejestracja od 27 sierpnia 2018 r.

Adresat:
nauczyciele – opiekunowie samorządów szkolnych - wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego

Cel:  pogłębienie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i zaangażowania nauczycieli-opiekunów SU w zakresie organizowania własnego warsztatu pracy i podniesienia jakości szkoły/placówki w realizacji zadań  związanych z samorządnością uczniowską

Treści:

 • Podstawy prawne  funkcjonowania i   finansowana SU -  w tym kompetencje SU, tradycje SU w Polsce; prawa uczniów
 • Metody aktywujące uczniów do działania
 • Organizowanie wyborów do samorządu klasowego, szkolnego
 • Organizacja debat
 • Udział SU w programach organizacji pozarządowych

Prowadzący:

 • Wykłady – prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn
 • Warsztaty – mgr Anna Bentyn

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych ( 3godz. wykładów i 3godz. warsztatów )

Cena: 14 zł

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy dokonać rejestracji on-line poprzez stronę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.  Rejestracja od 27 sierpnia 2018 r.
 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, będące jednostką podległą Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że termin składania formularzy zgłoszeniowych w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku zmienia się z dnia 30 czerwca 2018 r. na dzień 31 lipca 2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.