• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Razem na Święta”.

W ramach przedsięwzięcia zachęcamy uczniów do podjęcia działań z zakresu wolontariatu, m.in.: pomocy osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach, przygotowania świątecznych kartek z życzeniami dla pacjentów lokalnych szpitali/hospicjów, zorganizowania zbiórki darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt czy wsparcia organizacji oferującej pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

Aby zgłosić swój udział w akcji, należy wypełnić ankietę widoczną w Strefie dla zalogowanych w SIO (zakładka „Ankieta”). Na zgłoszenia czekamy do 19 grudnia do godz. 12:00. Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W załączeniu przekazuję list Ministra Edukacji Narodowej.

Bądźmy razem na Święta!

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

List_Ministra_Edukacji_Narodowej-1.pdf

 

logo projektu

Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych zaprasza na szkolenie, adresowane do pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instruktorów i harcerzy ZHP i ZHR, pracowników domów pracy twórczej i świetlic, jak również edukacyjnych oddziałów np. dyrekcji lasów państwowych.

Termin: 13 grudnia 2019; miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Szamarzewskiego 89

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
 

Program szkolenia

09:30-9:55 -  Rejestracja uczestników, kawa

10:00-11:00 Programowanie czwartą kompetencją człowieka wykształconego; podstawy  nauki programowania-kodowania w kontekście współczesnych potrzeb polityki i praktyki gospodarczej (na przykładzie zajęć programowania): dr hab. K. Kurowski,  prof. S. Dylak, mgr Z. Karwasiński, mgr D. Stachecki, dr M. Przybyła

11:00 -12:30 Czytanie i analiza tekstu pisanego jako istotna dźwignia rozwoju poznawczego i…moralnego uczniów – wyniki badań empirycznych  (prof. Kinga Kuszak, prof. Stanisław Dylak)

12:30 – 14:30 WARSZTATY zajęcia pokazowe

mgr Z. Karwasiński, mgr Bogdan Ludwiczak, dr M. Przybyła oraz wybrani nauczyciele realizujący zajęcia projektowe z programowania

 1. Zajęcia oparte na scenariuszach z algorytmami cyfrowymi – mikronauczanie
 2. Zajęcia oparte na programowaniu – planowaniu bez algorytmów cyfrowych- mikronauczanie
 3. Zajęcia integrujące przedmiotowo – scenariusze  i realizacja
 4. Zajęcia z programowania, zaplanowane z udziałem uczniów (lub nauczycieli)

Przerwa (14:30 -15:00)

15:00 – 16:15 Panelowe stoliki eksperckie: Potrzeba współpracy szerszego środowiska lokalnego  dla edukacji informatycznej  - budowanie środowiska wsparcia (przykłady dobrych praktyk);  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – czyli?  Współpraca środowiskowa – warunki, organizacja, oczekiwania stron, zakładane efekty

16:15 – 17:00 Interfejsy –  ich znaczenie  dla krytycznego myślenia w kontekście badań nad mózgiem  prof. S. Dylak, dr M. Przybyła, mgr Z. Karwasiński,

Uczestnicy: zapraszamy pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, pracowników domów pracy twórczej i świetlic.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz  artykuł o rozwoju poznawczym sześciolatków/siedmiolatków, informacje o Projekcie oraz scenariusze zajęć z programowania

Rejestracja uczestników

 
Konferencja odbywa się w ramach „KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania”, projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jest realizowane w regionach poznańskim, leszczyńskim i kaliskim realizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe oraz Fundację ProCultura.
 
 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów  i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury uzupełniającej wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i WOS, wychowanie fizyczne, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie integracyjne i specjalne oraz kształcenie zawodowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 25 października 2019 r.
  (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
 • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul.Kościuszki 93, 61-716 Poznań
 • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego. ………………………” (proszę wskazać przedmiot).

 INNE INFORMACJE

 • złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym;
 • osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione o formie i terminie dalszego postępowania (postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz w delegaturach kuratorium w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile);
 • oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85, email: wre@ko.poznan.pl
 • wynagrodzenie zgodne ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wymiarem etatu zatrudnienia na stanowisku doradcy metodycznego.

 

czytaj więcej:http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2019/10/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-uzupelniajacej-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych/

Wielkopolski Kurator Oświaty zachęca do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. - ostatni piątek przed 1 listopada.
Aby zgłosić swój udział w akcji, do 24 października br. należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej.W załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

List_Ministra_Edukacji_Narodowej-1.pdf

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanym konkursie „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie wśród młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.

Termin składania prac upływa 22 listopada 2019 r.

Regulamin konkursu, deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie uczestników konkursu znajdują się w załącznikach.  

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin.pdf

Załącznik nr1 do Regulaminu Konkursu.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.pdf

Informujemy, że spotkanie organizacyjne połączone z inauguracją studiów podyplomowych ISP WSNP Warszawa odbedzie się w sobotę 12.10.2019 r. o godzinie 14.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat III edycji Konkursu brzmi „Wielkopolska nieznana – poza turystycznymi szlakami”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną) w formacie nie większym niż 70,7 cm x 50,0 cm.

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
 • Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu.
 • Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem.
 • Promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, pokój 13 (lub przesłanie za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera) pracy wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) w terminie do 15 października 2019 roku.

Szczegóły znajdują się w linku i załącznikach:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkurs-wielkopolska-moja-duma

 

,

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Do wygrania roczne stypendium na Warszawskiej Szkole Filmowej, indeksy na uczelnie w całej Polsce oraz akredytacje na festiwale filmowe. Rejestracja na edycję 2019/2020 potrwa do 21 października 2019 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele szkól ponadpodstawowych,

Zachęcamy uczniów Waszych szkół do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pod nazwą #Pan Tadeusz.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki
w Poznaniu.

Celem Konkursu jest:

 1. upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,

 2. kształtowanie kultury żywego słowa,

 3. doskonalenie umiejętności recytatorskich,

 4. rozwijanie uczniowskich zainteresowań,

 5. promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2019 r.

Szczegóły udziału w konkursie oraz pliki do pobrania w linku:

https://www.umww.pl/departamenzty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkurs-recytatorski-pan-tadeusz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza do zapoznania się z katalogiem zawierającym ofertę zajęć na rok szkolny 2019/2020 w Bramie Poznania oraz na Trakcie Królewsko-Cesarskim dla grup szkolnych i przedszkolnych.

Brama Poznania, to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa i pomysł na nowoczesną prezentację historii. Jest to oferta różnorodnych zajęć edukacyjnych dla grup przedszkolnych i szkolnych wszystkich poziomów edukacyjnych. Pomoże ona zgłębić wiedzę na temat własnego regionu i naszego wspólnego dziedzictwa, a także kształtować pozytywne postawy i przydatne umiejętności.

Zajęcia edukacyjne, zwiedzanie ekspozycji, czy spacery z przewodnikiem mogą być ciekawym uzupełnieniem lekcji historii, plastyki, techniki, lekcji wychowawczej, wos-u, języka polskiego, etyki, języka angielskiego czy biologii

MEN oddaje w ręce Państwa opracowany komentarz metodyczny dotyczący wdrażania nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z przedmiotów: j. polski, biologia, historia, fizyka, filozofia, etyka, wf. 

Bezpłatny Poradnik nosi nazwę: Vademecum Nauczyciela i jest do odbioru w siedzibie CDN w Lesznie ul. Chrobrego 15 (w portierni). Zainteresowanych Vademecum zapraszamy serdecznie do odbioru.  

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej - "30 lat Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej - akademicka opieka paliatywna i wspierająca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu".

Termin: Poznań, 14 września 2019 r., godz. 9.00
Miejsce: Centrum Kongresowo – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37.

Organizator: PolskieTowarzystwo Opieki Paliatywnej i Komitet Organizacyjny

Patronat: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Tykarski, Konsultanci Krajowi w dziedzinie medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Wiceprezydent Miasta Poznania i czasopismo „Palliative Medicine in Practice”.

Wykładowcami konferencji są naukowcy i praktycy o bogatym doświadczeniu klinicznym.

Program konferencji

Więcej informacji

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele szkól ponadpodstawowych,

Wszystkim nam wiadomo, jak ważne jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i dlatego - za Państwa pośrednictwem - zwracamy się do uczniów Waszych szkół  o udział w bardzo interesującym konkursie pod nazwą Wielkopolski Konkurs Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a liderem – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie krótkiego filmu – spotu reklamującego udział w wyborach i świadome głosowanie. Sądzimy, że ta forma przekazu okaże się atrakcyjną dla uczniów.

Termin nadsyłania prac upływa 16.09.2019 r.

Szczegóły udziału w konkursie znajdą Państwo pod adresem: Regulamin Wielkopolskiego Konkursu Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie konkursu i serdecznie zapraszamy do udziału w nim uczniów Państwa szkół.

 

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym w dniu 4 września 2019 r. w godzinach od 12.00 do 15.30, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19.

Celem debaty będzie wypracowanie przez uczestników konstruktywnych wniosków, które mogą posłużyć decydentom w doskonaleniu systemu edukacji. Przypominamy, że  organizacja Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych jest jednym z postulatów zgłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego i poparta przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest udział przedstawicieli rodziców, uczniów, nauczycieli, samorządów terytorialnych, organów prowadzących, stowarzyszeń oraz  innych instytucji związanych z oświatą.

Ze względu na ograniczenia czasowe debaty, planowana liczba uczestników 50-60 osób.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza do włączenia się w popularyzację w szkołach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Lean Education  pt. „MŁODY LEAN LIDER”.

CWRKDiZ w Kaliszu jest oficjalnym Regionalnym Partnerem Programu na całą Wielkopolskę, działając w ścisłej współpracy ze wszystkimi Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego na terenie naszego województwa.

Więcej informacji

 

 

W Polskiej Akcji Humanitarnej ruszył nabór do rocznego programu edukacyjnego Szkoła Humanitarna.

W tym roku, swoimi działaniami chcielibyśmy wesprzeć głównie nauczycieli i nauczycielki pełniących rolę wychowawców i wychowawczyń klas I i II szkół ponadpodstawowych.

Czego dotyczy projekt? 

• krytycznego myślenia i krytycznej analizy przekazów medialnych,

• umiejętności prowadzenia i uczestniczenia w dyskusji,

• argumentowania swoich wypowiedzi

• umiejętności aktywnego działania zgodnego z wartościami i przekonaniami

Departament Edukacji i Nauki ponownie zapraszają do udziału w organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku został przedłużony do 31 sierpnia 2019 roku

uchwała zmiana terminu

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych[1] w zakresie przedmiotów: historia i wos, wf, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie integracyjne i specjalne.

Termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2019 r.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza przedłużenie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych[1] w zakresie przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2019 r.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii dotyczącej katalogu szkoleń CDN Leszno. Dlatego też uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Zajmuje to tylko 1 minutę, a dla nas będzie wskazówką do przygotowania ciekawej oferty na nowy rok szkolny.

Z góry serdecznie dziękujemy ➡️ https://forms.gle/6enKtXBQjRqsYjnA7

 

Udostępniamy Państwu materiały dla nauczycieli na temat profilaktyki depresji w ramach „Programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020” nt. „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”, realizowanej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Pomagają zgłębić temat oraz są gotowym narzędziem do przeprowadzenia w klasie lekcji o depresji.

Materiały zostały opracowane przez ekspertów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz przez metodyków nauczania i dostępne pod linkiem: https://wyleczdepresje.pl/wp-content/uploads/2019/02/materialy_edukacyjne-1.zip

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych informuje o rekrutacji na studia podyplomowe z surdologopedii w roku akademickim 2019/2020.

ORGANIZACJA STUDIÓW:
- Studia trwają 2 semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, (praktyki w piątki lub poniedziałki) 1-2 razy w miesiącu.
- Studia obejmują 320 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyk.
- Liczba punktów ECTS: 60.
- Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i praktycznej będącej potwierdzeniem zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Księgowość Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje, że od dnia 01 marca 2019 r. został otwarty nowy rachunek bankowy. Do dnia 31 marca 2019 r. stare konto WBK będzie jeszcze aktywne, natomiast od 01 kwietnia 2019 r. prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenia na nowe konto: PKO Bank Polski S.A., nr:  24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie prowadzi sprzedaż „Dzienniczka zajęć praktycznych młodocianego pracownika”.
Cena 1 egzemplarza wynosi 6 zł.
Zamówienia prosimy składać w dziale księgowości ul. Chrobrego 15, pok. nr 1 (parter) lub telefonicznie 65 529 90 62 wew. 25.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno