• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wykluczenie społeczne

Książki:

1. Aktywizacja, integracja, spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2009.

(Problemy Pracy Socjalnej)

Sygnatura: 88736

2. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2006.

(Problemy Pracy Socjalnej)

Sygnatura: 88127

3. Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania / redakcja naukowa Alina Szczurek-Boruta, Katarzyna Jas ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej. - Toruń : Adam Marszałek, 2017.

(Seria Pedagogika Społeczna)

Sygnatura: 94464

4. Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

Sygnatura: 94578

5. Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski ; [aut. Tomasz Biernat et al.]. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2013.

Sygnatura: 91729

6. Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2005.

(Problemy Pracy Socjalnej)

Sygnatura: 88744

7. Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej : perspektywa resocjalizacyjna / Małgorzata Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

Sygnatura: 94409

8. Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym / Małgorzata Bereźnicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015.

(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 730)

Sygnatura: 93937

9. Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna- Warszawa, 2008.

Sygnatura: 87025

10. Naznaczeni i napiętnowani : o wykluczeniu politycznym / red. Maria Jarosz ; Inst. Studiów Politycznych PAN. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008.

Sygnatura: 86922

12. Od ubóstwa do wykluczenia społecznego : badania, koncepcja, wyniki, propozycje : Polska, Europa i świat / Stanisława Golinowska [et al.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008.

(Studia i Monografie, ISSN 1507-9163 / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

Sygnatura: 89523

13. Piętno nieprzypisania : studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. - Wyd. 2 popr. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2006.

(Socjologia ; nr 42)

Sygnatura: 86836

14. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : Difin, cop. 2010.

Sygnatura: 88554-Czyt.-XX-C 4

15. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2008.

(Problemy Pracy Socjalnej)

Sygnatura: 86877

16. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [et al.]. - Warszawa : Difin, 2010.

(Engram)

Sygnatura: 90532

17. Skazani na wykluczenie!? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii, Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.

Sygnatura: 89547

18. Społeczna psychologia piętna / red. nauk. Heatherton [i in.] ; tł. Józef Radzicki [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008.

(Biblioteka Współczesnej Psychologii)

Sygnatura: 86809

19. Straty uboczne : nierówności społeczne w epoce globalizacji / Zygmunt Bauman ; przekł. Justyn Hunia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

(Cultura)

Sygnatura: 90209

20. Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)

Sygnatura: 93373

21. Wykluczeni / Artur Domosławski. - Warszawa : Wielka Litera, cop. 2016.

Sygnatura: 94119

22. Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2008.

Sygnatura: 86914

23. Wykluczenie / Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012.

Sygnatura: 93475

24. Wykluczenie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych / Piotr Kostyło. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2008.

Sygnatura: 87812

 

Artykuły z czasopism:

1. ALKOHOLIZM a zagrożenie wykluczeniem społecznym / Krzysztof Piątek // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10-11, s.3-6

2. BEZROBOCIE i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? / Krystyna Faliszek // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s.16-20

3. BIBLIOTEKI szkolne wobec e-wykluczenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5, s.24-26

4. DAĆ szansę każdemu - szkoła przeciw wykluczeniu / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5 dod., s.2-3

5. DZIAŁANIA wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew B. Gaś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s.3-16

6. EUROPEJSKA polityka antywykluczeniowa w Polsce / Ryszard Szarfenberg // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s.86-112

7. HIERARCHIA wartości osób wykluczonych społecznie / Beata Maria Nowak // Pedagogika Społeczna. - 2017, nr 1, s. 139-159

8. KAPITAŁ społeczny i wykluczenie społeczne / Maria Theiss // Polityka Społeczna. - 2011, nr 5-6, s.43-47

9. LĘK osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a ich aktywizacja społeczna / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s.140-144

10. MARGINALIZACJA osób z ograniczeniami sprawności na skutek zaburzeń psychicznych / Anna Izabela Brzezińska, Kamila Zwolińska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 2, s.16-22

11. NIEWIDZIALNI cierpią / Kipling D. Williams; tł. Agnieszka Chrzanowska. - Tł. z ang. // Charaktery. - 2014, nr 2, s.72-75

12. O LUDZIACH niechcianych - wykluczonych i marginalizowanych / Piotr Gierek // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s.23-53

13. O NAPRAWIE odrzucenia / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s.107-110

14. OCHRONA prawna kobiet i niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak // Polityka Społeczna. - 2012, nr 3, s.1-8

15. OTWARTA metoda koordynacji jako instrument walki z wykluczeniem społecznym / Piotr Sałustowicz // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s.1-6

16. PARTYCYPACJA społeczna dzieci i młodzieży : analiza dyskursu wykluczenia społecznego / Anna Gulczyńska // Pedagogika Społeczna. - 2017, nr 1, s. 175-196

17. PEDAGOGIKA ulicy naprzeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży / Kamil Tomaszewski // Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 1, s.71-80

18. PIENIĄDZE to nie wszystko : dziecko wykluczone przez rówieśników ze względu na statut materialny : jak pomóc? / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2016, nr 5, s.28-32

19. PIĘTNO wykluczenia / Agnieszka Wilczyńska // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s.4-13

20. POCZUCIE alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s.10-13

21. PODATNOŚĆ młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne / Stanisława Golinowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s.31-60

22. POLITYKA wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s.7-13

23. PRZECIWDZIAŁANIE wykluczeniu społecznemu - standard międzynarodowy a realia polskie / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 1, s.53-64

24. PWP Nowe Kompetencje dla młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym / Sławomir Piwowarczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 2, s.32-34

25. RODZINA wobec problemu samobójstw nieletnich / Elżbieta Czarnota // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s.44-47

26. ROLA ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s.14-23

27. ROLA szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów / Justyna Mielnik // Remedium. - 2013, nr 12, s.26-27

28. SPOŁECZNE unicestwienie osób wykluczonych społecznie. Analiza trajektorii bezdomności / Katarzyna Młyńska // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 4, s.61-81

29. STYGMATYZACJA społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego / Iwona Kudlińska // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s.175-189

30. SYSTEM edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne / Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s.29-33

31. WYKLUCZENIE ekonomiczne i polityczne polskiej młodzieży w okresie transformacji ustroju i globalizacji / Marcin Płoski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s.3-11

32. WYKLUCZENIE społeczne a szara strefa w gospodarce / Marek Bednarski // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s.24-29

33. WYKLUCZENIE społeczne a ubóstwo : możliwość wykorzystania danych panelowych / Barbara Dańska-Borsiak // Polityka Społeczna. - 2015, nr 5-6, s.6-11

34. WYKLUCZENIE społeczne dzieci i młodzieży - prorodzinne formy przeciwdziałania / Mikołaj Winiarski // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s.21-34

35. ZDROWIE i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne / Agnieszka Sowa // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s.16-20

36. ZWALCZANIE ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego / Piotr Błędowski , Paweł Kubicki // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s.36-38

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno