• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

Książki:

 

 

1. Aktywizować ? Ależ to całkiem proste : wybrane metody i techniki aktywizacji uczniów / Ewa Kędracka-Feldman. - Wyd. 2. -

Warszawa : Centr. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999.

Sygnatura: 78503-Czyt. XXI-A

 

2. Aktywizujące metody w kształceniu / Tadeusz W. Nowacki ; Pracownia Edukacji Zawodowej. - Wyd. 2. - Warszawa : Centr.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999.

Sygnatura: 78499-Czyt.-XXI-A

 

3. Andragogika : podręcznik akademicki / Tadeusz Aleksander. - Radom- ; Kraków : Inst. Technologii Eksploatacji-PIB, 2009.

Sygnatura: 87543, 87545-Czyt.-XX-H

 

4. Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw.

Uniw. Wrocławskiego, 2010.

Sygnatura: 88844

 

5. Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniw.

Wrocławskiego, 2007.

Sygnatura: 86547, 86608

 

6. Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków : Oficyna

Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 85160-Czyt.-XX-H

 

7. Diagnoza stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim /

zespół badawczy w składzie: Krzysztof Bondyra, Przemysław Becella, Wojciech Jagodziński, Marcin Wojtkowiak. - Poznań :

Wielkopolskie
Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego,

2015.

Sygnatura: 94822

 

8. Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej / Zygmunt Wiatrowski. - Radom :

Wydaw. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji- Państ. Inst. Badawczy, 2009.

Sygnatura: 87547

 

9. Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły

Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000.

Sygnatura: 83018

 

10. Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki / Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton, Richard A. Swanson ; tł. Miłosz Habura

[i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009.

Sygnatura: 87640, 87641, 87642-Czyt.-XX-H

 

11. Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-

Skłodowskiej, 2000.

Sygnatura: 80408

 

12. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. - Warszawa : Difin, 2010.

Sygnatura: 88849, 89023

 

13. Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła

Pedagogiczna-Zielona Góra, 2000.

Sygnatura: 80053-Czyt.-XX-H

 

14. Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia / Elżbieta Dubas. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2000.

Sygnatura: 80711

 

15. Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa

: Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2010.

Sygnatura: 88979-Czyt.-XX-H

 

16. Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa :

Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2011.

Sygnatura: 89645 - Czyt. XX H

 

17. Edukacja projakościowa w szkole / red. nauk. Barbara Sujak-Cyrul. - Wrocław- ; Opole : Wydaw. MarMar : Centrum Edukacji

Nauczycielskiej Uniw. Wrocławskiego : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2006.

Sygnatura: 86092

 

18. Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2008.

Sygnatura: 87410

 

19. Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / red. Stefan M. Kwiatkowski

[ i in.]. - Warszawa : Inst. Pracy i Spraw Socjalnych, 2001.

Sygnatura: 80816-Czyt.-XXIII

 

20. Europejskie wzorce dobrej praktyki kształcenia i szkolenia zawodowego :uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

w tym niepełnosprawni, w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego / red. Mary Kyriazopoulou i Harald Weber. - Bruksela :

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, 2013

Sygnatura: 92036, 92037-Czyt. XX-K

 

21. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.

Sygnatura: 91479-Czyt.-Czyt.-XX-C-4

 

22. Inwestowanie w pracownika : koncepcje i praktyka zachodnich przedsiębiorstw i uniwersytetów / tł. i oprac.

Grażyna Krupińska,
Katarzyna Stobińska. - Warszawa : Wydaw. Poltext, 1996.

Sygnatura: 77292

 

23. Jakość w edukacji : materiały pomocnicze do szkolenia rad pedagogicznych i zespołów samokształceniowych /

Ewa Kędracka-
Feldman. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, cop. 2002.

Sygnatura: 84469, 84470-Czyt.-XXIII

 

24. Jakość w szkolnictwie zawodowym / Ewa Kędracka-Feldman. - Wyd. 2. - Warszawa : Centr. Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli, 1999.

Sygnatura: 78557-Czyt. XXIII

 

25. Konkurs projektów w ramach Programu Leonardo da Vinci (LdV II) : 2003-2004. - Warszawa : Biuro Koordynacji Kształcenia

Kadr, 2003.

Sygnatura: 82814-Czyt.-IX-D

 

26. Kontynuacja przemian : raport o stanie edukacji 2011 / red. merytoryczna Michał Federowicz, Anna Wojciuk ; aut.

Paweł Bukowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.

Sygnatura: 93654-Czyt. XX E

 

27. Kształcenie dorosłych : zestaw materiałów. - Radom Warszawa : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu

Technologii Eksploatacji= Min. Edukacji Narodowej, 1997.

Sygnatura: 75995, 75996, 75997, 75998, 75999-Czyt. XX-H, 76636, 76637, 76638, 76639, 76640, 76641, 76642, 76643, 76644

 

28. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian / Stanisław Kaczor. - Radom : Wydaw. MCNEMAT, 1993.

Sygnatura: 73321, 73322-Czyt. XXIII

 

29. Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944-1956) / Witold Jan Chmielewski. - Warszawa :

Wydaw Neriton, 2006.

Sygnatura: 86151-Czyt.-XX-G

 

30. Kształcenie ogólne a kształcenie zawodowe w wybranych krajach / Stefania Szczurkowska. - Warszawa :

Inst. Badań Edukacyjnych, 1996.

Sygnatura: 77803

 

31. Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej : między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami

edukacyjnymi / Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2004.

Sygnatura: 85349-Czyt.-XX-H

 

32. Kształcenie w zawodzie szerokoprofilowanym : program UPET - IMPROVE / [ red. Janusz Moss ; współpraca Beata Przybyło

i Ewa Smolarek ]. - Warszawa : Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr - Fundusz Współpracy, 1998.

Sygnatura: 76915, 76916-Czyt. XXIII

 

33. Kształcenie zawodowe : dylematy teorii i praktyki / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2001.

Sygnatura: 80819-Czyt. XXIII

 

34. Kształcenie zawodowe i ustawiczne : założenia projektowanych zmian : informator. - Warszawa : Min. Edukacji Narodowej :

Fund. "Fundusz Współpracy", 2010.

Sygnatura: 88281

 

35. Kształcenie zawodowe w perspektywie europejskiego rynku pracy : II polsko - niemiecka konferencja : materiały konferencyjne /

red. Barbara Płotkowiak ; tł. Danuta Piotrowska [ i in.]. - Poznań : Kuratorium Oświaty-Poznań, 2000.

Sygnatura: 79745, 79746, 79747

 

36. Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie - na tle przemian / Nella G. Nyczkało, Franciszek Szlosek. - Warszawa ; Radom :

Wydaw. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji- Państ. Inst. Badawczy, 2008.

Sygnatura: 87546

 

37. Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce : demografia, grupowanie, klasyfikacja, doradztwo /

Tomasz Sobierajski.
- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.

Sygnatura: 91621

 

38. Liczą się efekty : raport o stanie edukacji 2012 / [red. merytoryczna Agnieszka Chłoń-Domińczak ; aut. Krzysztof Biedrzycki

et al.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.

Sygnatura: 93655-Czyt. XX E

 

39. Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli / Czesław Plewka.

Cz. 1-2. - Radom : Inst. Technologii Eksploatacji, 1999.

Sygnatura: 78017-Czyt.-XXIII-A, 78018-Czyt.-XXIII-A

 

40. Między nauczaniem a uczeniem się : edukacyjne światy andragogów - praktyków / Adrianna Nizińska. - Wrocław : Wydaw.

Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, cop. 2008.

Sygnatura: 86675

 

41. Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych

. Cz. 2, Sprawozdania z realizacji w latach 2010-2014 innowacji pedagogicznej w szkołach zawodowych regionu Warmii i Mazur /

red. nauk. Krzysztof Symela. - Olsztyn : Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, 2014.

Sygnatura: 93152

 

42. Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym : eksperyment pedagogiczny : model ujednoliconego egzaminu

zawodowego / pod red. Janusza Figurskiego i Krzysztofa Symeli. - Radom : Inst. Technologii Eksploatacji, 2001.

Sygnatura: 82551

 

43. Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego / red. Elżbieta Morawska ; oprac. zespół pod kierunkiem

Tadeusza Kozeka w składzie Joanna Długokęcka, Maria Wójcicka. - Warszawa : Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz

Współpracy, 1997.

Sygnatura: 76606-Czyt.-XXIII

 

44. Nauczyciel andragog u progu XXI wieku / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniw.

Wrocławskiego, 2002.

Sygnatura: 82490, 82786

 

45. Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniw.

Wrocławskiego, 2007.

Sygnatura: 86678

 

46. Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław

: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2010.

Sygnatura: 88857

 

47. Nauczyciel szkoły zawodowej / Zygmunt Wiatrowski. - Wyd. 2. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Bydgoszcz,

1993.

Sygnatura: 71876, 71877, 71878-Czyt.-XXIII-B

 

48. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. -

Wyd. 2 zm. i rozsz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005.

Sygnatura: 86702, 86703

 

49. Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych : ( potrzeba i kierunki modernizacji dokształcania i doskonalenia

zawodowego kadr pracowniczych w Polsce ) / Tadeusz Aleksander. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 1998.

Sygnatura: 76861-Czyt. XX-H

 

50. Pedagogika kultury : studia i koncepcja / Dzierżymir Jankowski. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2006.

Sygnatura: 86011-Czyt.-XX-C-7

 

51. Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku / oprac. zbiorowe pod red.

Zygmunta Wiatrowskiego i Kazimierza Ciżkowicza. T. 1. - Włocławek : LEGA Oficyna Wydaw. Włocławskiego Tow. Naukowe, 2007.

Sygnatura: 86899

 

52. Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku / oprac. zbiorowe pod red.

Zygmunta Wiatrowskiego, Iwony Mandrzejewskiej-Smól i Andrzeja Aftańskiego. T. 2. - Włocławek : LEGA Oficyna Wydaw.

Włocławskiego Tow. Naukowe, 2008.

Sygnatura: 86900

 

53. Poczucie koherencji a aktywność edukacyjna dorosłych : Studium teoretyczno-badawcze / Joanna Jarmużek. - Poznań :

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2018.

 

54. Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego / Joanna Szłapińska. -

Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2009.

Sygnatura: 89047

 

55. Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki / Dzierżymir Jankowski, Kazimierz Przyszczypkowski, Józef Skrzypczak ;

Uniw. im. Adama Mickiewicza. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Poznańskiego, 1996.

Sygnatura: 76152, 80369

 

56. Podstawy edukacji zawodowej / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, cop. 2000.

Sygnatura: 79022-Czyt. XXIII, 79952

 

57. Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym / Franciszek Ruchała. - Warszawa : Centr. Komisja Egzaminacyjna, 2008.

Sygnatura: 87457, 87458-Czyt.-XXIII

 

58. Pomiar wyników kształcenia a jakość kształcenia zawodowego / Urszula Jeruszka. - Warszawa : Wyższa Szkoła

Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.

Sygnatura: 79362-Czyt.-XXI-B

 

59. Poradnik dla nauczycieli przedmiotów zawodowych / Jerzy Poniatowski. - Warszawa : Międzynarodowe Centrum Naukowe

Eksploatacji Majątku Trwałego, 1991.

Sygnatura: 69814, 69815

 

60. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Nauczyciela. - Warszawa :

ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88759-Czyt.-XX-C-4

 

61. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Rodzica. - Warszawa :

ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88761-Czyt.-XX-C-4

 

62. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Ucznia. - Warszawa :

ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88760-Czyt.-XX-C-4

 

63. Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM / pod red. Józefa Górniewicza ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie. Centrum Badań Społecznych. - Olsztyn : Centrum Badań Społecznych, cop. 2011.

Sygnatura: 89410, 89450

 

64. Praktyczne metody pracy zespołowej / David Leigh ; tł. [z jęz. ang.] Monika Dorota Krupińska. - Radom : Ośrodek Kształcenia

i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997.

Sygnatura: 75936-Czyt.-XXI-A, 75937-Czyt.-XXI-A

 

65. Problemy nauk pedagogicznych. T. 1, Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / redakcja naukowa Beata Mydłowska. -

Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019.

Sygnatura: 94955

 

66. Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech = Probleme der Erwachsenenbildung in Polen und Deutschland /

red. nauk. Stanisław Kaczor, Wiltrud Gieseke, Winfried Hohn. - Radom : Inst. Technologii Eksploatacji, [1997].

Sygnatura: 75923

 

67. Program nauczania dla zawodu fototechnik : 21 09 : dla technikum na podbudowie programowej szkoły podstawowej, szkoły

policealnej na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego / Min. Edukacji Narodowej ; Inst. Badań Edukacyjnych.

Pracownia Programów Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 1997.

Sygnatura: Pd-3642-Czyt.-XXII-A 6

 

68. Przewodnik administracyjno-finansowy : projekty wymian i staży Programu Leonardo da Vici. - Warszawa : Biuro Koordynacji

Kształcenia Kadr, 2003.

Sygnatura: 82817-Czyt.-IX-D

 

69. Przewodnik dla promotorów projektów programu Leonadro da Vinci. - Warszawa : Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, 2003.

Sygnatura: 82815-Czyt.-IX-D

 

70. Psychologiczne i pedagogiczne wyznaczniki procesu kształcenia zawodowego / Franciszek Szlosek. - Warszawa :

Centr. Doskonalenia Nauczycieli, 1990.

Sygnatura: 68476-Czyt.-XXIII-A, 71025

 

71. Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : dorosłość i starość : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty

do ćwiczeń z socjologii wychowania / red. tomu Agata Matysiak-Błaszczyk, Jerzy Modrzewski, Dorota Sipińska. - Leszno :

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Leszno, 2011.

Sygnatura: 88939-Czyt.-IX-A-2

 

72. Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra i Doroty

Barwińskiej. - Kraków ; Radom : Uniw. Jagielloński : Wydaw. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji- Państ. Inst. Badawczy, 2007.

Sygnatura: 87548
 

73. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom Warszawa : Inst.

Technologii Eksploatacji, 1997.

Sygnatura: 75501

 

74. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk.

PWN, 2006.

Sygnatura: 85896, 85897-Czyt.-XXIII

 

75. Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian / pod red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków : Wydaw.

Uniw. Jagiellońskiego, 2003.

Sygnatura: 82403-Czyt.-XX-C-2

 

76. Uczenie się przez doświadczenie / Grażyna Uhman. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000.

Sygnatura: 80079, 80292

 

77. Uczenie się przez życie : Rozwój - kariera - praca / red. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Magdalena Barańska. - Poznań :

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2018.

 

78. Wprowadzenie do andragogiki : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Wujka. - Radom : Inst. Technologii Eksploatacji, 1996.

Sygnatura: 75922-Czyt.- XX-H, 94347

 

Opracowała; Katarzyna Zimny

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno