• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Książki:

 

1. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 13, Konteksty oświatowe / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Kraków : Impuls ; Katowice : we współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

 

2. Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności / Krzysztof J. Szmidt. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2017.

 

3. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia / pod redakcją Jana Grzesiaka. - Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny ; Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014.

 

4. Funkcjonowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Prusik i Łucji Kabzińskiej ; Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2015.

 

5. Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

 

6. Jakość pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej : mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006.

 

7. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006.

 

8. Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, cop. 2012.

 

9. Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki / Bolesław Niemierko. - Wyd. 1, dodruk 3. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012.

 

10. Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy : Nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów / Marzenna Czarnocka. - Wiedza i Praktyka ; IBUK Libra, 2017.

 

11. Kultura szkoły w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019.

 

12. Metody wspierania rozwoju ucznia : niezbędnik dyrektora / Małgorzata Taraszkiewicz [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009.

 

13. Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki / Bolesław Niemierko. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

 

14. Młodzież - między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek / redakcja naukowa Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.

15. Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

Sygnatura: 85415

 

16. Motywacja do nauki a skuteczność i efektywność kształcenia / redakcja naukowa Zbigniew Ruszaj, Wojciech Błażejewski. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2014.

 

17. Narzędzia pomiaru efektów kształcenia / pod redakcją Jana Grzesiaka. - Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2016.

 

18. Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi / Joanna Madalińska-Michalak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2013.

 

19. Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : CeDeWu, 2017.

 

20. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 / [aut. Emilia Wojdyła et al.]. - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010.

 

21. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2 / [aut. Barbara Trochimiak et al.]. - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010.

 

22. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wojciecha Brejnaka i Waldemara Woźniaka. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010.

 

23. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2016.

 

24. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

 

25. Praca z dzieckiem z ADHD / Sylwia Walerych. - Wiedza i Praktyka ; IBUK Libra, 2017.

 

26. Razem czy osobno? : współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne / redakcja naukowa Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017.

 

27. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

 

28. Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

 

29. Roztropność nauczycielska / Marian Śnieżyński. - Kraków : Petrus, copyright 2020

 

30. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka / red. Barbara Jankowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2013.

 

31. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach / [Katarzyna Leśniewska, Ewa Puchała, Lilianna Zaremba]. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011.

 

32. Szkolne standardy jakości procesu kształcenia / Maria Koszmider. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

 

33. Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2019.

 

34. Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji : role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy : konteksty trans- i interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Ireny Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

35. Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 1-2, Dziecko z wadami słuchu w zespole klasowym, Pomoc psychopedagogiczna dziecku o obniżonej sprawności umysłowej / pod red. Janiny Wyczesany i Władysławy Pileckiej ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Krakowie. - Kraków : Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział, 1990.

 

36. Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

 

37. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych : wspieranie, trudności, codzienna praca / [redakcja Karolina Isio-Kurpińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Eko-Tur, copyright 2017.

 

38. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

 

39. W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych / pod redakcją Mirosława J. Szymańskiego i Błażeja Przybylskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015.

 

 

Artykuły z czasopism:

 

1. ABSURDY rzeczywistości szkolnej : (o pomocy psychologiczno-pedagogicznej inaczej...) / Agnieszka Skubis-Rafalska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s.26-31

 

2. AKTUALNE możliwości pomocy psychopedagogicznej w terapii uczniów z dysleksją / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 4, s.33-44

 

3. BADANIE jakości kształcenia / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s.451-454

 

4. BATALIA o poprawę jakości kształcenia / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s.18-28

 

5. BYĆ liderem jakości nauczania Adam Kalbarczyk // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s.22-24

 

6. Co w głowie piszczy? : udzielanie wsparcia uczniom przy wykorzystaniu technik uważności / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. - 2020, nr 3-4, s.26-28

 

7. DOSTOSOWYWANIE pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s.3-9

 

8. DROGI i bezdroża pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Tomaszek // Remedium. - 2008, nr 3, s.10-11

 

9. DUŻA i potrzebna zmiana (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s.3-6

 

10. DYLEMATY nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s.6-10

 

11. DZIĘKI jakości pracy nauczycieli utrzymujemy wysoką jakość kształcenia / Zygmunt Frankiewicz ; rozm. Renata Kluska // Przegląd Oświatowy. - 2018, nr 6, s.15-16

 

12. EFEKTYWNOŚĆ kształcenia zintegrowanego w świetle badań (na podstawie literatury przedmiotu) / Iwona Borawska // Edukacja. - 2007, nr 4, s.47-67

 

13. FSS dla jakości kształcenia / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2017, nr 1, s.39-42

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Islandii, księstwa Lichtenstein i Królestwa Norwegii dla Polski zmierzający do zmniejszenia różnic ekonomicznyh i społecznych w obszarze edukacji.

 

14. JAK dbać o jakość kształcenia? / z wiceministrem edukacji Zbigniewem Marciniakiem ; rozm. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s.9-11

 

15. JAK realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach i przedszkolach : blaski i cienie rozporządzenia MEN z 17.11.2010 / Bożena Tomaszek // Remedium. - 2012, nr 3, s.22-23

 

16. JAKOŚĆ edukacji? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s.10-12

 

17. "JAKOŚĆ kształcenia - kompetencje nauczyciela" : konferencja w Kamieniu Śląskim / Ryszard Gmoch // Fizyka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 54-55.

 

18. KTO dba o jakość kształcenia? Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s.20-22

 

19. MOBILNOŚĆ uczniów kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego / Michał Pachocki // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s.42-44

 

20. NOWA organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy będzie lepiej? / Maria Bernad // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s.16-19

 

21. NOWE zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s.14-21

 

22. NOWE zasady udzielania pomocy uczniom / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s.26-31

 

23. O JAKOŚCI (w) gimnazjum / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s.9-13

 

24. O JAKOŚĆ kształcenia! / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s.27-29

 

25. OCENA efektywności pomocy udzielanej uczniowi / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s.4-7

 

26. ORGANIZACJA pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s.11-17

 

27. PERSPEKTYWY zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota //Remedium. - 2019, nr 7-8, s.56-58

 

28. PERSPEKTYWY zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 2, s.8-9

 

29. POMOC pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.86-90

 

30. POMOC psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów szkoły podstawowej / Justyna Bujak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s.20-28

 

31. POMOC psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów // Przegląd Oświatowy. - 2018, nr 7, s.13-14

 

32. POMOC psychologiczno-pedagogiczna w oświacie / Ewa Kozak // Remedium. - 2004, nr 6, s.12

 

33. POMOC psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce po reformie : (zestawienie bibliograficzne) / Irena Niemczak // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 11, s.19-20

 

34. POMOC psychologiczno-pedagogiczna w szkole masowej / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s.39-44

 

35. POMOC psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2014, nr 1, s.28

 

36. POMOC uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) / Ewa Materka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s.27-30

 

37. PROFILAKTYKA i terapia logopedyczna w Polsce - refleksje w kontekście zmian w zakresie opieki, edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1-2, s.22-27

 

38. PRZYGOTOWANIE nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej - uczelniana fikcja czy realne możliwości/ Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 2, s.59-69

 

39. REALIZACJA pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - założenia systemowe a rzeczywistość edukacyjna / Bożena Kanclerz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 3, s.16-25

 

40. SOCJOTERAPIA jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej / Tomasz Herman // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3 dod., s.V-VIII

 

41. SOCJOTERAPIA jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej / Tomasz Herman // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4-5 dod., s.I-IV

 

42. TESTY w ewaluacji jakości kształcenia / Kazimierz Denek // Lider. - 2011, nr 4, s.3-8

 

43. UCZEŃ z SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s.56-58

 

44. WSPÓŁPRACA edukacji i biznesu gwarantuje wysoką jakość kształcenia / Paweł Kołbon ; rozm. Anna Świdurska //Nowa Edukacja Zawodowa. - 2019, nr 9, s.18-23

 

45. WSPÓŁPRACA szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s.18-22

 

46. WYBRANE formy pomocy dziecku i rodzinie / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. - 2015, nr 12, s.26-27

 

47. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych w praktyce / Małgorzata Łoskot // Polonistyka. - 2016, nr 4, s.30-33

 

48. ZEWNĘTRZNA kontrola jakości kształcenia w szkole / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s.30-31

 

49. ZMIANY w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s.22-24

 

50. ZMIANY w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 9, s.18-21

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno